Kategorie

Obchodní podmínky

 

1. OBJEDNÁVKA V E-SHOPU, POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 • Kupující objednává zboží prostřednictvím elektronické objednávky.

 • Elektronická objednávka je platná po řádném vyplnění veškerých, formulářem předepsaných údajů.

 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami a vyslovuje svůj souhlas s tím, že se jimi bude řídit jeho vztah s prodávajícím.

 • Odeslaná objednávka se stává závaznou a kupující je povinen převzít zboží na základě ní dodané, pokud prodávající neumožní jiný postup či jiný postup není stanoven zákonem.

 • Ve lhůtě 24 hodin od odeslání objednávky potvrdí prodávající kupujícímu její přijetí na jím uvedenou e-mailovou adresu. Potvrzení přijetí objednávky je prováděno automatizovaně a neznamená uzavření kupní smlouvy.

 • Na stejnou e-mailovou adresu bude kupujícímu odeslána zpráva o odeslání zboží. U některých objednávek (kupř. větší množství atd.) bude kupující kontaktován telefonicky.

 • Objednané zboží je zasíláno prostřednictvím PPL nebo expresní zásilkovou službou TOPTRANS po zaplacení zboží kartou, převodem z účtu, uhrazení (zálohové) faktury nebo na dobírku.  

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A VÝHRADA VLASTNICTVÍ

 • Správně vyplněná a odeslaná elektronická objednávka je návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

 • V případě, že prodávající není schopen objednané zboží dodat (např. z důvodu vyprodání zásob), je povinen o tom kupujícího obratem na jím uvedenou e-mailovou adresu informovat a k uzavření kupní smlouvy nedojde. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem nebo kartou), vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy mu sdělí, že zboží nebude dodáno.

 • V případě, že prodávající je schopen objednané zboží dodat, odešle ho kupujícímu na jím uvedenou adresu.

 • Adresa uvedená kupujícím je místem dodání zboží.

 • V případě, že je kupujícím spotřebitel, nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím.

 • V případě, že kupující není spotřebitelem a zboží není placeno při jeho převzetí, zůstává zboží až do úplného zaplacení vlastnictvím prodávajícího.

 • Dodací lhůta je od 1 do 14 dní, není-li uvedeno jinak.

3. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. V případě, že se bude jednat o neexistující adresu nebo na ni nebude možno zboží kupujícímu doručit, má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu plnou cenu zboží a kupující je povinen tuto cenu prodávajícímu uhradit, i když k dodání zboží z uvedeného důvodu nedojde - fakturu za zboží je prodávající v tomto případě oprávněn doručit kupujícímu v elektronické formě nebo tištěnou na jakoukoliv jinou adresu kupujícího, kterou se mu podaří získat.

 • Kupující je povinen převzít objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující seznámen při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným odesláním.

 • Veškeré osobní údaje poskytnuté kupujícím při registraci jsou důvěrné. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

4. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 • Prodávající je povinen, je-li to v jeho možnostech (viz čl. 2), dodat objednané zboží na adresu uvedenou kupujícím v termínu dle těchto obchodních podmínek. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy dodací list a daňový doklad (fakturu), která může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není vystaven samostatně.

 • Prodávající má právo nedodat kupujícímu zboží, pokud kupující neplnil svůj dřívější závazek převzít zboží a zaplatit jeho kupní cenu.

 • V případě, že prodávající nebude schopen dodat zboží za cenu platnou v době, kdy kupující učinil závaznou objednávku, je povinen o tom kupujícího e-mailem informovat. Kupující je pak oprávněn buď novou cenu akceptovat a na dodání zboží trvat, nebo tuto odmítnout, a v takovém případě k  dodání zboží nedojde.

5. PLATBA, SPLATNOST, PRODLENÍ S PLATBOU

 • Placení ceny zboží se provádí , převodem na bankovní účet prodávajícího, na dobírku
  nebo hotově při osobním odběru zboží.

 • Prodávající si vyhrazuje právo v jednotlivých případech vyloučit určité způsoby platby, příp. trvat na platbě předem.

 • Pokud se kupující dostane v případě platby předem do prodlení, prodlužuje se lhůta pro dodání zboží o dobu, po kterou bude kupující v prodlením s platbou.

 • Kromě ceny zboží je kupující povinen uhradit náklady spojené s dopravou zboží a jeho balením. S výší těchto nákladů je kupující seznámen před odesláním závazné objednávky. Pokud by z technických nebo logistických důvodů dodání zboží probíhalo v několika etapách, je kupující povinen hradit uvedené náklady pouze jednou.

POŠTOVNÉ A BALNÉ

Zboží do 29 kg je zasíláno prostřednictvím PPL, s níž je možné zasílat balíky do 35 kg. 

Zboží větších rozměrů a hmotnosti je zasíláno prostřednictvím služby TOPTRANS (např. paletové vozíky, vidlice atd.)

Ve výjimečných případech si prodávající vyhrazuje právo účtovat vyšší poplatek. Ten je odpovídajícím způsobem kupujícímu prokázán.

DODÁNÍ V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY

PPL - pouze s dodáním v České republice do hmotnosti 29 kg

DOBÍRKA, ČR

150 Kč

DOBÍRKA ČR

150 Kč

PPL - dodání v České republice do hmotnosti 35 kg

DOBÍRKA, ČR

150 Kč

obyčejně, ČR

150 Kč

TOPTRANS - dodání v České republice

DOBÍRKA, ČR

500 Kč

obyčejně, ČR

500 Kč

DODÁNÍ V RÁMCI SLOVENSKÉ REPUBLIKY

PPL - dodání na Slovensko do hmotnosti 35 kg

DOBÍRKA, SK

15 €   

obyčejně, SK

15 €

TOPTRANS - dodání na Slovensko

obyčejně, SK

45 €

Pozn. U některých druhů zboží není možné předem stanovit cenu dopravy v závislosti na velikosti, hmotnosti nebo charakteru zboží. V těchto případech je v objednávce uveden způsob dodání "dle dohody". Dokončete objednávku, náš operátor Vás bude kontaktovat na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu a projedná s Vámi způsob a cenu dopravy.

6. VÝMĚNA ZBOŽÍ

 • Kupující je oprávněn požádat prodávajícího o to, aby mu dodané zboží bylo vyměněno za zboží jiné i v případech, kdy mu takové právo nedává zákon. Prodávající není povinen takové žádosti vyhovět. V případě, že se rozhodne jí vyhovět, stanoví zároveň podmínky, za jakých bude tato výměna uskutečněna (platba za dodání zboží, vyrovnání případných rozdílných hodnot zboží apod.).

 • Vyměňované zboží musí být nepoužité a nepoškozené, v originálním a nepoškozeném balení.

 • Zboží musí být zasláno doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího. V případě, že obdržené zboží nebude splňovat podmínky uvedené v předchozím odstavci, není prodávající povinen výměnu provést a je oprávněn odeslat zboží kupujícímu zpět na náklady kupujícího.

7. MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Je-li kupujícím spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů ode dne převzetí zboží.

 • Informaci o odstoupení spolu s kopií daňového dokladu (faktury) musí kupující zaslat prodávajícímu doporučeným dopisem na adresu jeho provozovny.

 • Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen předat či zaslat prodávajícímu dodané zboží nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení, a to jako doporučený balík, v nepoškozeném obalu spolu s kopií daňového dokladu.

 • Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 • Prodávající je povinen vrátit kupujícímu plnění, které od něj za zboží a jeho dodání obdržel, a to bez zbytečného odkladu, ne však dříve, než mu kupující zboží předal, či než prokáže, že mu zboží odeslal.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

  • Adresát (jméno a příjmení/obchodní forma, adresa sídla a případně číslo faxu a e-mailová adresa)

  • Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

  • Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

  • Jméno/jména a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

  • Adresa spotřebitele/spotřebitelů

  • Podpis spotřebitele/spotřebitelů

  • Datum

(*) nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců po převzetí.

 • Práva z vady se uplatňují u prodávajícího.

 • Kupující je povinen převzaté zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných vadách, v případě vad, které se vyskytnou později, pak bez zbytečného odkladu po jejich výskytu.

 • Kupující může uplatnit práva z vady doporučenou zásilkou či e-mailem na e-mailovou adresu: marek.brhel@seznam.cz

 • Kupující je povinen při uplatnění práv z vady uvést číslo objednávky, doložit kopii faktury a co nejvýstižněji popsat vadu zboží a její projevy.

 • Prodávající je povinen uplatnění práv z vady kupujícímu potvrdit. Je-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práv z vady, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Není-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od vyjádření dodavatele prodávajícího, nejdéle však do 6 měsíců, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

 • Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti - není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti, má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  Pokud tato svá práva kupující neuplatní, má nárok na přiměřenou slevu - stejné právo má i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.

 • Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil.

 • Kupní smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem.

 • Je-li kupujícím spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce – www.adr.coi.cz.


 

Nechci, aby mi cokoliv uteklo

Vyplněním emailu a odesláním souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů správcem osobních údajů společností Marek Brhel

Zpracování je provedeno dle Obecného nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 480/2004 Sb, o některých službách informační společnosti. Za účelem:
* rozesílání propagačních materiálů (akce, kampaně, noviny) - správcem, zpracovatelem
* získání souhlasu k provádění obchodních nabídek (zákon č. 480/2004 Sb.)
* pozvání na organizované akce pořádané správcem osobních údajů

Evidovanými údaji jsou: email.
Souhlas je udělován dobrovolně a svůj souhlas můžete kdykoli s účinky do budoucna odvolat písemnou formou na adrese: Drahanovice 174,78343, nebo emailem marek.brhel@seznam.cz
Po úplném odvolání souhlasu již nebude zákaznický profil nadále zpracováván a žádná obchodní sdělení již nebudou odesílána.

 


Loading...